องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]19
2 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2565 ]130
3 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]147
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]128
5 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]105
6 ประกาศ ผลการลดลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]19
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]147
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]128
9 บันทึกผลคะแนน OIT ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลได้รับจากการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]26
10 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]17
11 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2564 ]125
12 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]15
13 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]16
14 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]16
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]29
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]24
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ส.ค. 2564 ]29
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]26
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ส.ค. 2564 ]26
20 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ส.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6