องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงวันที่
๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังดาล ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๖ - ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลได้สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ และ
ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินของ
ท่าน หากผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสีย
ภาษียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้ ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างให้ถูกต้อง หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๒๓    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล