องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานงบเดือน มิถุนายน 2564

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน          การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๕๘ และข้อ ๙๙ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

     เอกสารประกอบ รายงานงบเดือน มิถุนายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล