องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช ๒๕๖๒ กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชี
กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา ๓๕ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้น ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
และตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๑๖ ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้หน่วยงานดาวน์
โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชี
กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของ
กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๔
ประกาศ
ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล