องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]110
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]101
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]104
4 ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ พ.ศ.2544 [ 5 เม.ย. 2565 ]107
5 ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 5 เม.ย. 2565 ]97
6 ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2565 ]109
7 ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2558 [ 5 เม.ย. 2565 ]92
8 ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 หมวด 7 [ 5 เม.ย. 2565 ]105
9 ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 2558 [ 5 เม.ย. 2565 ]107
10 ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2544 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
11 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขแะวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 5 เม.ย. 2565 ]96
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]96
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]105
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]96
15 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]30
16 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร. [ 5 เม.ย. 2565 ]31
17 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 5 เม.ย. 2565 ]36
18 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 5 เม.ย. 2565 ]31
19 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 5 เม.ย. 2565 ]32
20 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ. [ 5 เม.ย. 2565 ]34
 
หน้า 1|2