องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เขตเลือกตั้งที่ 11 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 16 พ.ค. 2567 ]21
2 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) [ 29 เม.ย. 2567 ]13
3 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]30
4 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]25
5 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]32
6 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]48
7 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]69
8 ประชาสัมพันธ์ การใช้บริการ ระบบ E-service ช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ อบต.วังดาล [ 17 ต.ค. 2566 ]16
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2566 ]9
10 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]9
12 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day [ 27 ก.ค. 2566 ]76
13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [ 19 ก.ค. 2566 ]6
14 ข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ เขตพื้นที่ตำบลวังดาล [ 11 ก.ค. 2566 ]8
15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 5 ก.ค. 2566 ]6
16 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]64
17 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]60
18 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน [ 9 พ.ค. 2566 ]6
19 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (วังดาลเกมส์) [ 11 เม.ย. 2566 ]5
20 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9