องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]11
2 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
4 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]28
5 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]51
6 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day [ 27 ก.ค. 2566 ]62
7 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]49
8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]39
9 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]60
10 ข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ เขตพื้นที่ตำบลวังดาล [ 16 มี.ค. 2566 ]44
11 ภาพกิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตร่วมกันระหว่างปปช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี [ 10 มี.ค. 2566 ]44
12 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]64
13 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]59
14 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]69
15 โครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2565 ]42
16 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]66
17 ทดสอบข่าว [ 12 ธ.ค. 2565 ]61
18 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]34
19 ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]71
20 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 15 พ.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8