องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล – หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล – หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้ 9,990,000.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 9,794,871.16 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 103/7 วรรคสอง โดยดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเหินห้าแสนบาท (500,000-บาท) ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วนงานของรัฐเป็นต้นสังกัด นั้น    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล – หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล