องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,009,000.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,009,000.00 บาท(หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน)

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 103/7 วรรคสอง โดยดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเหินห้าแสนบาท (500,000-บาท) ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วนงานของรัฐเป็นต้นสังกัด นั้น

 

ในกรณีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จึงขอส่งแบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล