องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง-พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ-หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง-พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ-หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง ตำบลวังดาล จำนวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาว รวม 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร จำนวน 2 สาย ภายในตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้ 9,970,000.00 บาท(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 9,999,045.53 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์)

 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไชเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 103/7 วรรคสอง โดยดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเหินห้าแสนบาท (500,000-บาท) ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วนงานของรัฐเป็นต้นสังกัด นั้น

 

ในกรณีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จึงขอส่งแบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ลงประกาศหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง-พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ-หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล