องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2566


    วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566  เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง และ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล

      ท่านนายก ไพบูลย์  ช่างฉาย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและป้องกันโรค ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ วิธีการปฏิบัติตน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคมือ เท้า ปาก และโรคทางเดินอาหาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

2024-05-16
2023-10-09
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-09
2023-08-08
2023-07-06