องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

            ๑ การคมนาคม

๑. ถนนลาดยางภายในตำบล

๒. ถนนคอนกรีต

๓. ถนนลูกรัง

มีสถานีรถไฟ    แห่ง

- สถานีรถไฟบ้านพรมแสง                                 หมู่ที่ ๑๓

- สถานีรถไฟบ้านหนองศรีวิชัย                            หมู่ที่ ๑๔

- สถานีรถไฟบ้านเกาะแดง                                หมู่ที่ ๑๕

            ๒ การโทรคมนาคม

                        - โทรศัพท์สาธารณะ                            

            ๓ การไฟฟ้า

                        - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  ไม่มีไฟฟ้าใช้เฉพาะที่บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  ,๑๙๑  ครัวเรือน

            ๔ แหล่งน้ำภายในตำบล

                                - แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสาธารณะประโยชน์

                                - สระน้ำ 

                                - ฝายน้ำล้น 

                                - บ่อประมง 

                                - บ่อน้ำตื้น  

                                - บ่อโยก     

                                - ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓, ฝ.๙๙  

                                - บ่อบาดาล

                                - ระบบประปาหมู่บ้าน  

          ๖ ด้านกีฬา

                        - ตำบลวังดาลมีสนามกีฬา ๓ แห่ง

                         สนามกีฬาบ้านโคกกรวด                  หมู่ที่ ๘  (ชาวบ้านทำ)

                         สนามกีฬากลางบ้านพรมแสง             หมู่ที่ ๑๓  (อบต.)

                         สนามกีฬาบ้านเกาะแดง                   หมู่ที่ ๑๕  (ป.ป.ส.)