องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ๑ อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

อาชีพหลัก : ของประชากรในตำบลวังดาล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย การประมงน้ำจืด รับจ้างทั่วไป