องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุชาติ บัวศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
 

นางอรสา โตขำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

 
 
 
 
  นายวิทยา  จิตคำภา  ว่าง   นางสาวปิยาภรณ์ นามป่าสาย
  หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
 
 

  
  ว่าง
ผูู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม