องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุชาติ บัวศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
 
นางอรสา โตขำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล

 
 
 
 
  นายวิทยา  จิตคำภา  นางพรสมัย  กุหลาบวงษ์   นางสาวปิยาภรณ์ นามป่าสาย
  หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
 
 

นายสมชาย พอใจไทย
 
  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน ผูู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม