องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

กองการศึกษา

   ว่าง

 
 
 
  ผูู้อำนวยการกองการศึกษา   
     
   นายสมชาย  พอใจไทย  
  นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูู้อำนวยการกองการศึกษา 
 

 
   
 นางสนธยา    สมมิตร  
นางสาววัลยา แพนแลน  
 นางจันทรา    ทาเจริญ    
 ครู   
 ครู ครู

 
   
 
นางสาวจารุวรรณ สีแก้ว   

 ครู
     
 
 
 
 นางกัลยา ปาเดช
 นางรัตนา สุวรรณศร  นางสาวไปรยา ตระกาลไทย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวอำภา พรมมี
 นางสาวเกษราพร แก้วแก่น
 นางสาวนิติญา ชาติพุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก