องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

กองช่าง

 
 
   นางสาวปิยาภรณ์ นามป่าสาย
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
 
ว่างว่าง
     
วิศวกรโยธา   นายช่างโยธา
     
 

 
นายณรงค์ฤทธิ์ ป่าไผ่
    นายอดิศักดิ์ ไชยฤทธิ์
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
 
 นายปรีชา   แต้มทอง  
  นายธนภูมิ  ทองดี
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)