องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

กองคลัง

 
นางพรสมัย  กุหลาบวงษ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น
 
ว่าง
นางสาวกรภัทร์  สรอยแก้ว   

นางสาวน้ำผึ้ง  ผันกระโทก
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ว่าง
 นางสาวณันท์ธิกานต์ ส้างอุ้น
นางสาวอัจฉรา อาจหาญ
 
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 

 นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมมินทร์ นายคฑาธร ทีประติ้ว นางาสาวศรัณญา ลุนพงค์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
   นางสาวปัฐมาวดี ดอนหัวลอ
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี