องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

กองคลัง

 ว่าง
  ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ว่าง
ว่าง
นางสาวกรภัทร์  สรอยแก้ว   


นักวิชาการคลัง ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 ว่าง
 นางสาวณันท์ธิกานต์ ส้างอุ้น
นางสาวอัจฉรา อาจหาญ
 
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 

 นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมมินทร์ นายคฑาธร ทีประติ้ว นางสาวศรัณญา ลุนพงค์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
   นางสาวปัฐมาวดี ดอนหัวลอ
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
     
   นางสาวศุพัตตรา โอสถานนท์
 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ