องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

สำนักงานปลัดองค์การรบิหารส่วนตำบล
  นายวิทยา จิตคำภา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

ว่าง  
นางสาวศศิกานต์ แย้มกลิ่น
นายเมธี   ลูกอินทร์
 นิติกร    
นักพัฒนาชุมชนชำนาญกาญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายณัฐธชนพงศ์  พงค์ศาสตร์ นางสาวเพ็ญนิดา ปัตถานัง

นายอติวิชญ์ เข็มทอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
     
     
     


 
 

นายสุรชัย พิมพ์สุข   
นางสาวปัตติยา แจ้งประจักษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
   
  นางสาวศยามล ยุระทาย  
นายเสกสรร   ด้วงต่าย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   พนักงานขับรถยนต์
     
 
   
นายจำเริญ โภชนา
นางสาวอุบล พรมลี
 นายสำรวม  แย้มกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานทั่วไป  นักการภารโรง
 
 
 
   นายประวิทย์ กำลังยิ่ง
 
   พนักงานวิทยุ