องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุรศักดิ์ สอนโส
 ประธานสภา อบต.


นายฉัตร์ชัย พวงจำปา
นายสุชาติ บัวศรี
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.นางสาวบังอร พิมพ์อรัญ
นายพิชิตชัย แม่นปืน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2นายสุภัทร บัวศรี
นายวนิช บุญชัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายคำพันธ์ สีพานวงษ์
นางสาวอาริสา โพธิ์วงษ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นายวีระศักดิ์ ศิริเพ็ชร
นายภัทรกร กันหารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


นางมาลี จีนทำ
นายนิยม เผ่าแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11


นายไพโรจน์ ใจชื้น
นายอนันท พรเอี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14


นายสมศักดิ์ ช่างฉาย
นายรังสรรค์ หนามพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16