องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายไพบูลย์ ช่างฉาย
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  โทร 089-544-8687
 นายอุดม ประนอม

นายชาญชัย อ่อนสว่าง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 095-2454269

โทร 083-399-9149
 
 

นายสมชาย กองคำ
   
 
เลขานุการนายกองค์บริหารส่วนตำบล      
  โทร 095-719-7310      

 
   
นายสุชาติ บัวศรี   นางอรสา โตขำ    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังดาล
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังดาล
   
 โทร 081-949-0876
   โทร 081-833-4318