องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ได้ดำเนินการโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่ได้จากการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่ในการยังชีพ เหลือจำหน่ายและสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ (อ่างเก็บน้ำหนองโคลน, สระน้ำบ้านวังดาลหลังที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลวังดาล และกุดหนองบัว หมู่ที่ ๑๒)

 

2022-06-14
2021-11-29
2021-10-11
2021-09-10
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-16
2021-06-15
2021-04-19
2021-04-08