องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2564


อบต.วังดาล จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2564 มีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ อบต.วังดาล มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยการอบรมในได้ครั้งนี้ ได้รับเชิญวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์และฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำทีมโดย อาจารย์แพทย์หญิง นภวรรณ สินธุวงษ์ และทีมงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลโดย  นายอติวิชญ์ เข็มทอง

2022-06-14
2021-11-29
2021-10-11
2021-09-10
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-16
2021-06-15
2021-04-19
2021-04-08