องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ อบต.วังดาล ปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]36
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.วังดาล โดยรับรองจาก สตง. [ 5 พ.ค. 2564 ]30
3 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]28