กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2566 ]
......................................................................................
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day [ 27 ก.ค. 2566 ]
......................................................................................