วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักที่ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ ภายในหมู่ที่ 1 ถึง 16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ มูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อค่าชุดตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะขนาด 3 ช่อง/ชุดพร้อมล้อพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด 150 x 50 x 140 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 120 ลิตร มีล้อ ฝาช่องทิ้ง สีแดง พร้อมสกรีนข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 23 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนางานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
โครงการชุมชนวางท่อเมนประปา PE สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
9  ก.ค. 2567
โครงการชุมชนก่อสร้างโรงเพาะชำเห็ด หมู่ 8 และ หมู่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูรย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 5604 ปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 5604 ปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง