องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา


ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

๓. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนนสะพานให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๒. พัฒนาแหล่งน้ำ คลองเพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

๓. การบริการสาธารณะต่าง ๆ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตร ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์

๒. ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความพร้อม ความเข้มแข็งทางด้านชุมชน สังคม วัฒนธรรม ประกอบด้วย ๕ แนวทาง

๑. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา และสังคมสงเคราะห์

๒. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาสังคม และความเดือดร้อนของประชาชน

๔. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

๕. ส่งเสริมสนับสุนน การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ แนวทาง

๑. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม

     ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา

            ๑. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ

            ๒. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

            ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาขน

            ๔. จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย