องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
   นายวิทยา จิตคำภา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

 นายยุทธนา    ฉิมมาแก้ว  
นางสาวศศิกานต์ แย้มกลิ่น
นายเมธี   ลูกอินทร์
 นิติกรปฏิบัติการ    
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายณัฐธชนพงศ์  พงค์ศาสตร์ นางสาวเพ็ญนิดา ปัตถานัง
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
     
     
     


 
 
 
นายอติวิชญ์ เข็มทอง       นายสุรชัย พิมพ์สุข
นางสาวปัตติยา แจ้งประจักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
   
  นางสาวศยามล ยุระทาย  
นายเสกสรร   ด้วงต่าย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   พนักงานขับรถยนต์
     
 
   
นายภานุมาศ ติระวัฒน์
นางสาวอุบล พรมลี
 นายสำรวม  แย้มกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานทั่วไป  นักการภารโรง
 
 
 
   นายประวิทย์ กำลังยิ่ง
 
   พนักงานวิทยุ