องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษประจำปี 2560
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

สำนักงานปลัด
 
     
  นายสุชาติ   บัวศรี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
     
   นายวิทยา  จิตคำภา  
   หัวหน้าสำนักปลัด ๖ว  
     
 นางสาวศศิวิมล    สังข์ทองคำ  
   นายวรชาติ   บุญเย็น    
 นิติกร 6ว    
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕
     
นายธนากร   ประพฤติธรรม
  นางสาวศิรินภา  ชินสีห์  
 นายฉลาด   บัวโครต
นักวิชาการสุขาภิบาล ๓  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
บุคลากร ๓ 
     
  นางสาวศศิกานต์  แย้มกลิ่น 
   นางปัญญเกตุ   ศรีด่าน
 นักพัฒนาชุมชน ๓
   เจ้าพนักงานธุรการ 3
     
 นายสมศักดิ์   ช่างฉาย    นายเสกสรร  ด้วงต่าย
 พนักงานขับรถยนต์    ภารโรง