วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2061 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2822 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 050-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง - พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ - หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินเกล็ด)เพื่อปรับปรุงพื้นทีร่สนามกีฬา หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วังดาลเกมส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วังดาลเกมส์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง