วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บรรจุ 1,250 ซองชา/ถัง ขนาด 20 กรัม/ซอง จำนวน 16 ถัง และน้ำยาพ่นหมอกควัน บรรจุ 1 ลิตร/ขวด (เดลต้าเมททิล 25%) จำนวน 24 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเสียหาย ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ตำบลวังดาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon Pixma ix6560 หมายเลขครุภัณฑ์ 480-49-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER MFC-9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 505-61-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER หมายเลขครุภัณฑ์ 505 62 0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของอุปกรณ์กีฬาสำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง