วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง