วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านนางสำเนียง คำภา หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-2328 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง