วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนทีคู่ 15 นิ้ว 500 W BLUETOOTH พร้อมไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 เครื่องง แบบลากจูง 15 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ไมค์ลอย 2 ตัว มีแบตรี่ในตัว ต่อแบตรี่จากภายนอกได้ ขาตั้งลำโพงพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 12 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 10 รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิม พระเกียรติ จำนวน 3 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาสา-หนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายคลองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง