วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน เพื่อให้การดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปืนฉีดน้ำลำตรงพร้อมหัวฉีดปรับฝอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปั้มน้ำมันดับเพลิง ชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อถังพักน้ำใส ขนาดบรรจุ 35,000 ลิตร หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง