วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๗ โรงเรียน
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ทั้ง 7 ศูนย์ จำนวน 39 รายการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข - 2822 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 28 รายการ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 13 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒,๒๒๐ ผืน และธงตราสัญญาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒,๒๒๐ ผืน จำนวน 2 รายการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใช้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกตารักษ์ ? บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลวังวังดาล ? หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหอย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง