วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาพ่นยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว กรณีภัยแล้งประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล - หมู่ที่ 13 บ้านพรมแสง ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
ซื้อท่อเพื่อสูบส่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านพรมแสง - บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN สำหรับคอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการชุมชนก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านหนองโคลน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายจากที่นายปรีชา ยังสุข ถึงถนนคันดินชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล (สายบ้านหนองผักกระเฉด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง