วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลวังดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภิกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multi Function (ฺBrother) รหัสครุภัณฑ์ 505-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายบุญมา อุตส่าห์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกระเฉด หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง