วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ - บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 82-2328 (หมายเลขครุภัณฑ์ 0003-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับเกรดถนนภายลูกรังภายในตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อถังพักน้ำใสขนาดบรรจุ ๕๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างสถานที่สำหรับติดตั้ง และเดินระบบท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อถังพักน้ำใสขนาดบรรจุ 50,000 ลิตร พร้อมก่อสร้างสถานที่สำหรับติดตั้ง และเดินระบบท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รหัสครุภัณฑ์ 417-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง