วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ เพื่อดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลวังดาล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๗ โรงเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังดาล จำนวน ๗ ศูนย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๗ โรงเรียน
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ทั้ง 7 ศูนย์ จำนวน 39 รายการ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข - 2822 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 28 รายการ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 13 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒,๒๒๐ ผืน และธงตราสัญญาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒,๒๒๐ ผืน จำนวน 2 รายการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใช้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง