วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณคลองมะดัน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการยกระดับถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายประนอม ศรีตระเวน-อ่างประมง หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังสายถนนเจ้าอลังการ หมู่ 13,14,16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายโคกก่อง ซอย 1 หมู่ที่ 11 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลวังดาล ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เกิดพายุฝน ลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 หลัง เพื่อนำวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 19 รายการ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนวังดาลวิทยาคม 50 คน ในการเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง