วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 630-48-0001 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 63057-0003 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.วังดาล
5  ต.ค. 2561
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง
5  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายหนองชุมหวาย-หนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สาย
5  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายโรงสี หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สาย
5  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมอบหมายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราเดือนละ 11,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง