วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ?เราทำดีด้วยหัวใจ? กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวที ขนาด 6 x 4 เมตร และเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ?เราทำดีด้วยหัวใจ? กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในปฏิบัติราชการของ อบต.วังดาล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2328 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 0003-58-0002 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 รายการ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีความพร้อมใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-2061 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 0003-46-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านหนองอีจู้ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Networy แบบที่ 2 (333 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง