วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง สำหรับระบบประปาด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำสำหรับดูดโคลนทำความสะอาดถังพักน้ำใส สำหรับระบบประปาด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (ค่าจัดซื้อหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( GPS ติดรถ 6 ล้อ และ รถ 10 ล้อ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง