วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายโคกก่อง ซอย 1 หมู่ที่ 11 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลวังดาล ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เกิดพายุฝน ลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 หลัง เพื่อนำวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 19 รายการ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนวังดาลวิทยาคม 50 คน ในการเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ เพื่อดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลวังดาล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๗ โรงเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง