วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปืนฉีดน้ำลำตรงพร้อมหัวฉีดปรับฝอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปั้มน้ำมันดับเพลิง ชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาบ้านมั่นคง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อถังพักน้ำใส ขนาดบรรจุ 35,000 ลิตร หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนทีคู่ 15 นิ้ว 500 W BLUETOOTH พร้อมไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 เครื่องง แบบลากจูง 15 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ไมค์ลอย 2 ตัว มีแบตรี่ในตัว ต่อแบตรี่จากภายนอกได้ ขาตั้งลำโพงพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 12 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง