วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนสายโนนก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงานเมสัน) หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
9  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโนนก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงานเมสัน) หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงถนนสานโนนก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงานเมสัน) หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
27  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่รวมทรัพย์สินของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน เพื่อให้การดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง