วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมอบหมายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พรหมสุวรรณ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราเดือนละ 11,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๒๕ ถุง ขนาดบรรจุ ๒๐ กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ Cannon จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองช่าง เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าว ชนิดใช้คลื่นวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดอินทรประชาราษฏร์ (วัดวังหวาย) หมู่ที่ 4 ตำบลวังหวายจำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าว ชนิดใช้คลื่นวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตำบลวังดาล
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง