วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER หมายเลขครุภัณฑ์ 505 62 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 825 ถุง ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 711 - 59 - 0003 และเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 711 - 59 - 0004 จำนวน9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างเหมาเวที ขนาด 12 เมตร พร้อมเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสว่างประดับบนเวทีและบริเวณพื้นที่จัดงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการฯและที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการ จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายใน อบต.วังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ปิดเทอม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (วันที่ 1 ? 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง