วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 825 ถุง ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายโรงสี หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2561
ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ?จัดงานประเพณีลอยกระทง? ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างทำอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและมาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ จำนวน 100 คน ตามโครงการ ?จัดงานประเพณีลอยกระทง? ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน ๓ เครื่อง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 3 เครื่อง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างเวที ขนาด 12 เมตร เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสว่าง(พร้อมติดตั้ง) ประดับบนเวที และ บริเวณพื้นที่จัดงาน ตลอดทั้งงาน จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ?จัดงานประเพณีลอยกระทง? ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ?จัดงานประเพณีลอยกระทง? ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลวังดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.วังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)