วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลพร้อมเหรีญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลวังดาลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโคลน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ , เก้าอี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกกระชาย หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81 - 2061 ปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0006 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon Pixma ix6560 หมายเลขครุภัณฑ์ 480-49-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง