วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อขุดลอกร่องระบายน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลวังดาล หมุ่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ และสำหรับใช้ในซุ้มนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์โดม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหรและเครื่องดื่ม ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลวังดาลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง