วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการฯและที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนวัดร้างกรอกระเวียง หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณร้านค้านายสังข์ เผ่าแสง หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ป้ายซุ้มกิจกรรม และป้ายนิทรรศการ จำนวน 10 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเตนท์โดม ขนาดกว้าง 10 x 20 เมตร จัดงาน จำนวน 1 หลัง และเตนท์ ขนาดกว้าง 5 x 12 เมตร จำนวน 3 หลัง จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon Pixma ix6560 หมายเลขครุภัณฑ์ 480-49-0003 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระบบ(GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง