วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อระดมฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งประเทศในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์และตรวจเช็คตามระยะ 160,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อตู้สาขาระบบดิจิตอลโทรศัพท์ ขนาดรับ 4 สายนอก โอน 16 สายใน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 6 รายการ และลูกแชร์บอลสำหรับการแข่งขัน เบอร์ 5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กละเยาวชนตำบลวังดาล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง