วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอื่น(PAC น้ำ และคลอรีนน้ำ 10% )เพื่อใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อดอกไม้สด ,กรวยดอกไม้สด,พานพุ่มดอกไม้สดและธูปเทียนแพ ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานภายในกองช่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในงานภายในสำนักปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้ในงานภายในกองคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) เพื่อใช้ในงานภายในกองการศึกษาฯสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างตรวจเช็กระยะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82 - 2328 ที่ 31,113 กิโลเมตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อยางล้อหน้ารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82 - 2328 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง