วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายกุดเขมร หมู่ที่ 7 บ้านวังสะบ้า ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำหนองโคลน หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายวังปีรู หมู่ที่ 8 บ้านโมกสูง ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ,เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำเอกสาร โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง