วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา และ ถ้วยรางวัล จำนวน ๑0 รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?วังดาลเกมส์? ประจำปี 2562 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อล้อวัดระยะทางแบบเดินตามชนิดเซ็ตศูนย์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองกาศึกษา) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองกาศึกษา) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 1 รายการเก้าอี้สำนักงาน ขนาดยาว 64 เซนติเมตร x กว้าง 71 เซนติเมตร x สูง 114-124 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TK479 จำนวน 3 กล่อง เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA FS-6025 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง