วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านหนองอีจู้ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Networy แบบที่ 2 (333 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Networy แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?วังดาลเกมส์? ประจำปี 2562 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 3 (ทางเข้าบ้านนางพิสมัย สุนา) ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการย้ายถังน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?วังดาลเกมส์? ประจำปี 2562 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ 10 (สายบ้านสวน ? หนองโปร่ง) ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง