วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2563
ซื้อrrrr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้า - ออก จุดเติมน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต.วังดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผักกระเฉด หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อต้นรวงผึ้ง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้(ส้อมพรวนดิน , บัวรดน้ำ) ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง