วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าว ชนิดใช้คลื่นวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดอินทรประชาราษฏร์ (วัดวังหวาย) หมู่ที่ 4 ตำบลวังหวายจำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าว ชนิดใช้คลื่นวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตำบลวังดาล
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ) (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TK479 จำนวน 6 กล่อง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง