วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 ? 31 ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน 15 วัน จำนวนนักเรียน 496 คน สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีขนาด 200 ซีซี สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 11 ถึง 31 ตุลาคม 2566) จำนวน 15 วัน จำนวนนักเรียน 110 คน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนโพธิ์ บ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๓๕๕๖ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายบ้านโมกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายหนองคร้อนอก ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง