วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2564
จ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ่อพัก และฝาบ่อพักที่ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ ภายในหมู่ที่ 1 ? หมู่ที่16 ตำบลวังดาล โดยดำเนินการซ่อมแซมบ่อพัก และฝาบ่อพักที่ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ ภายในหมู่ที่ 1 ? หมู่ที่16 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนางทองใส เกล้าผม ถึง บ้านนายมงคล เฉลิมจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมากำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองยาง หมู่ที่ 3 และ 13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 28 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเกาะแดง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองชุมหวาย - หนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง