วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาลอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา Water Treament System บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฎิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ-๓๕๕๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๐-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง