วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER MFC-9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 505-61-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER หมายเลขครุภัณฑ์ 505 62 0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของอุปกรณ์กีฬาสำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในพีธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ เพื่อมอบให้ราษฎรในเขตตำบลวังดาลทุกบ้านเรือนเพื่อประดับตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2822 ปราจีนบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจัดหาบุคคลที่สามารถให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ?เราทำดีด้วยหัวใจ? กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวที ขนาด 6 x 4 เมตร และเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ?เราทำดีด้วยหัวใจ? กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง