วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง