วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์และตรวจเช็คตามระยะ 160,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อตู้สาขาระบบดิจิตอลโทรศัพท์ ขนาดรับ 4 สายนอก โอน 16 สายใน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 6 รายการ และลูกแชร์บอลสำหรับการแข่งขัน เบอร์ 5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กละเยาวชนตำบลวังดาล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการฯและที่ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง