องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษประจำปี 2560
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

สภา อบต.
 

นายสายันต์  เสริมสิริอำพร
 ประธานสภา อบต.
 
 
นายฉลวย  แหว่กระโทก นายสวงศ์  เกิดมงคล
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
 
 
 

นายสมพงษ์  ชำนาญกิจ
นายสมภูมิ  ซึมกระโทก
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
นายฉลวย  แหว่กระโทก   
 นางแหม๋ว  ใจชอบ นายเชิง  แจ่มศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4นายพจนารถ  สีสังข์ นางประกอบกิจ หรรษาวงศ์ นางช้อ  แคะสูงเนิน
นางละมุล  เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นางละมุล  เฉื่อยกลาง  นายสมชัย  เคนไธสง นางบัวลอย  แหล่กระโทก นายปรีชา ราชสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 


นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  นายประจักร  ผัดครบุรี  นายจักรพงศ์  เรืองประคำ นายกล่อม คับงูเหลือม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10 
นางเมา  ชุมหิรัญ นายวิชาญ ปาปะเก  นายสายันต์ เสริมสิริอำพร นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 


นายสำลี  วุทธา นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก
นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
 นางจำเรียง  เรืองวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14