องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

            ๑ การคมนาคม

๑. ถนนลาดยางภายในตำบล

๒. ถนนคอนกรีต

๓. ถนนลูกรัง

มีสถานีรถไฟ    แห่ง

- สถานีรถไฟบ้านพรมแสง                                 หมู่ที่ ๑๓

- สถานีรถไฟบ้านหนองศรีวิชัย                            หมู่ที่ ๑๔

- สถานีรถไฟบ้านเกาะแดง                                หมู่ที่ ๑๕

            ๒ การโทรคมนาคม

                        - โทรศัพท์สาธารณะ                            

            ๓ การไฟฟ้า

                        - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  ไม่มีไฟฟ้าใช้เฉพาะที่บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  ,๑๙๑  ครัวเรือน

            ๔ แหล่งน้ำภายในตำบล

                                - แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสาธารณะประโยชน์

                                - สระน้ำ 

                                - ฝายน้ำล้น 

                                - บ่อประมง 

                                - บ่อน้ำตื้น  

                                - บ่อโยก     

                                - ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๓, ฝ.๙๙  

                                - บ่อบาดาล

                                - ระบบประปาหมู่บ้าน  

          ๖ ด้านกีฬา

                        - ตำบลวังดาลมีสนามกีฬา ๓ แห่ง

                         สนามกีฬาบ้านโคกกรวด                  หมู่ที่ ๘  (ชาวบ้านทำ)

                         สนามกีฬากลางบ้านพรมแสง             หมู่ที่ ๑๓  (อบต.)

                         สนามกีฬาบ้านเกาะแดง                   หมู่ที่ ๑๕  (ป.ป.ส.)