องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

            ๑ การศึกษา

                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน    ๗ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม                     หมู่ที่ ๓

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวังหวาย                                       หมู่ที่ ๔

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู                                 หมู่ที่ ๑๑

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก                               หมู่ที่ ๑๒

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ                    หมู่ที่ ๑๓

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองศรีวิชัย                            หมู่ที่ ๑๔

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง                                  หมู่ที่ ๑๕

                                - โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน    ๗ แห่ง  ดังนี้

๑. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ

๒. โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

๓. โรงเรียนวัดวังหวาย

๔. โรงเรียนบ้านหนองจิก

๕. โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม

๖. โรงเรียนวัดรัตนชมภู

๗. โรงเรียนวัดเกาะแดง

                                - โรงเรียนมัธยมศึกษา          จำนวน    ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

๒. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ

               ๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

                - วัด จำนวน  ๗ แห่ง ดังนี้

๑. วัดรัตนโชติการาม (วัดเพชรเอิม)              หมู่ที่ ๓

๒. วัดอินทร์ประชาราษฎร  (วัดวังหวาย)         หมู่ที่ ๔

๓. วัดรัตนชมภู (วัดหนองคร้อ)                    หมู่ที่ ๑๑

๔. วัดสามัคคีสโมสร (วัดหนองจิก)               หมู่ที่ ๑๒

๕. วัดใหม่พรมสุวรรณ (วัดพรมแสง)              หมู่ที่ ๑๓

๖. วัดหนองศรีวิชัย                                  หมู่ที่ ๑๔

๗. วัดไพบูลย์ศรัทธาธรรม (วัดเกาะแดง)         หมู่ที่ ๑๕

               ๓ ด้านประเพณี

               ๔ สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล                   หมู่ที่ ๑๓

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง           หมู่ที่ ๑๕

                ๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลวังดาล  หมู่ที่ ๑๐      จำนวน     ๑ แห่ง

                                - มีอาสาสมัครตำรวจชุมชน   หมู่ที่ ๑ ๑๖        จำนวน   ๕๐ คน

                                - อปพร.                                                จำนวน ๑๔๐ คน