องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

          ๑ ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ)

- ทิศเหนือจรดตำบลนนทรี

- ทิศใต้จรดแม่น้ำปราจีนบุรี

- ทิศตะวันออกจรดตำบลกบินทร์

- ทิศตะวันตกจรดตำบลดงบัง , ตำบลบ้านหอย , ตำบลบ้านทาม

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร

 

             ๒ เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร)

                        - ตำบลวังดาลมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๒๔,๐๐๙  ไร่ ( ๓๘.๔๑๔  ตารางกิโลเมตร )

               ๓ ภูมิประเทศ

- สภาพพื้นที่ตำบลวังดาล  ทางทิศเหนือจะมีพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นแนวยาวตั้งแต่ทางทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตก ทางทิศใต้จะมีพื้นที่ราบลุ่มสลับกับสันดอน มีคลองและแม่น้ำไหลผ่าน

                 ๔ จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

                        - จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน 

                  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                        -  ไม่มี

                   ประชากร

-  ประชากรทั้งสิ้น    ,๔๖๒  คน และจำนวนหลังคาเรือน  ,๑๙๑ หลังคา แยกเป็นชาย  ,๗๒๑  คน